新华字典 > 部首查字 > 扌部首的汉字

扌部首的汉字

提手旁的字-扌部首的汉字(共696个)

cáishǒuzā,zhá,zhāpá,bādá,dǎrēngfǎnqiúhɑ,me,ruchāgāng,kánghànkòukuòménqiānsào,sǎotuōyángzhítuōchādèndiǎosɑ,teshēnzàizhàngsǒnggāngbà,bǎpān,bānbànbàobiànchāochědèndǒuějuékàngkōulún,lūnniǔpāopóuqiǎng,qiāngrǎoshé,zhé,zhēshūtóutuánwánwěnyuèzhǎozhǐzhuāǎodǎnpóujiájiāzhìkuángqiánqìnyǔnyunzezhěngniù,ǎo,àobàn,pàn,pānbàochāi,cāchēnchìchōudàn,dānguǎijiǎnlā,lǎ,lálīnlǒngmǒ,mò,mālánmǐnniānnǐng,nìng,níngpāipàn,pīnpēngqiáqiántà,tuòtáituōyōngzé,zháizhāozhǔzhuōpāotuōbàibǐngzhùjiākuòmèinányǎozhāyāngzhǐzhěnkuǎiànchídàng,dǎngdònggǒngguàhuījiǎojiékǎokuàkuònáonuópīnshè,shíshìshuāntiǎo,tiāotǐngwō,zhuāxiánxiézhuāi,zhuài,yèzā,zǎnzhāzhèng,zhēngzhěngzhǐbāibàngcúnzhìdiéduòduǒkuò

以上是 提手旁/扌 偏旁部首的所有汉字。

注:以上汉字按笔画数排序。