新华字典 > 部首查字 > 口部首的汉字

口部首的汉字

口部首的汉字-口偏旁的字(共755个)

kǒubà,bā,pātāo,dāochìdiāodīnggōu,jùhàojiàokè,kěkòulìngshè,xié,yèshǐtái,tāitànyòuzhàozhǐ,zhīchǐdu,geguǎqiúyā,āchīdiàogě,hégè,gěhè,xiàhòumá,mǎ,mɑmíngtóng,tòngtù,tǔxiàngxū,yù,yūyāozhādòuhōngmángmiēxuānbɑ,bābei,bàipǐ,bǐchǎo,chāochéngchuīdāidāi,tǎidūnéě,efèifǒu,pǐfēngàoguōhán,hànháng,kēnghōnghónghǒujūnlìnmnà,nèǒuqiàng,qiāngqìnshǔntīngtūnwěnxuèyɑ,yāyínyǐnyùn,yún,yuánzhī,zījiàoqìnchǐchǒudōugɑojièhuōjùnwěnǒushēngtūnhuáxiɑnhōngā,ɑ,hā,hē,kēāidōngduōxiā,gākā,gāguā,guǎ,gūhāihuò,huó,huo,hú,hè,héjiùjǔ,zuīkǎ,kālíng,lìnglóngm,móumìngnáo,nǔní,neníngpáopēiránshēntièwèiyōuzǎ,zé,zhà,zhāzhōuzhòuwāizhòuèyǒngxiánxiāojuǎnwěnpěnpíngpǒushīshìtuōtuōyǎngzuoměng,mǐnāizhà,chàdié,xìduōduǒèrluò,lo,kǎ,gēgén,hěnguāng

以上是 偏旁部首的所有汉字。

注:以上汉字按笔画数排序。