新华字典 > 部首查字 > 讠部首的汉字

讠部首的汉字

言字旁的字-讠部首的汉字(共152个)

yándìngrènhòngjiérènràngshàntǎoxùnxùntuōxīnéfǎng访fěnghuìjiǎngjuéōulún,lùnshèsòngxiōngpíngshí,zhìxiòngzhàzhàozhěnzhèngzhōuchàchéngdàngāigòuguàguǐhuàhuīhǔnjiékuānglěiquánshēnshīshìxiángxúnzhèng,zhēngzhūāigàohuìjièkuángqiàoyuè,tuō,shuō,shuìsòngyòuyù,yǔzhōuchǎnzhōu,tiáo,diàodòu,dúfěiliàngnuòqǐngshéi,shuíshěnshěnsuìwěi诿zhūzhūnzhuózōutánchánānchéndiéěhuǎngjiànmèi,mímóupiǎnwèixiéxuānxuèyànbàngdǎngqiānshìxièyáojiǎnjǐnmán,mànmiùzhéjuélánqiáo,qiàotánzènqiǎnyànzhānchèn

以上是 言字旁/讠 偏旁部首的所有汉字。

注:以上汉字按笔画数排序。