新华字典 > 部首查字 > 亻部首的汉字

亻部首的汉字

单人旁的字-亻部首的汉字(共608个)

rén亿huà,huāchóu,qiúdīngjìn,jǐnpú,pūrénréngshén,shízhāngdàigē,yìménqiānrènshìxiānzī,zǐ,zǎizhàngtuōchàogǎnhóngrènchángáng,yǎngchen,cāngchāngchuán,zhuànfǎng,páng仿fènhuǒ,huojià,jie,jièjiànkànglúnrén,rènshāngshì,sìwěiwěixǐnxiūyōuzhòngzhùàichàocuìdǎndiàodùnfǎnfēngyǎojìnqiántǎngpèiqiànwángwěnxìnxùnyúnchǐzhōngǎi,yǐbó,bǎi,bàpàn,bànbēngsì,cìdàndiàn,tiánfó,fúgā,jiā,qiégōugù,gūhé,hèlíngnì,nǐnìngshēntǐ,tītóngtuó,tuōwèiyòng,yōngyòuzhùzuò,zuōzuǒzhànbɑohānmàizhāoshixiánxiānxièyǎngzhì伿zhēngzhòuzhùzhòubǎicè,zè,zhāichàcháichǐèr,nàitǒng,tóng,dònggòng,gōngguǐhěnhuíjiājiǎo,yáojiǎokǎnkuǎkuàilǎomóunóngqiáoquánshēnshǐ使shìtiāotǐngtuōxiáyángyǐ,yīyòuzhēnzhízhōuzhūláixùnānbìngchìcúndài

以上是 单人旁/亻 偏旁部首的所有汉字。

注:以上汉字按笔画数排序。