新华字典 > 部首查字 > 言部首的汉字

言部首的汉字

言部首的汉字-言偏旁的字(共412个)

yányánhōngqiúdìngjiàoqiúyínjiéhòngtǎoxùnshàntuōxùnrènchàidiàofànxùnyínxīnsòngxiōngéfǎngshèjuéfēnchāochényínxiáoshěnyányāoyóuzhǐzhùnzhézhǔpíngzhèngxiòngzhěnzhàzhùtuózhàozhānchīdiégàngòujiǎnlíngnáopànshēntāoyàngyàoyǒngzhòuténgzhānzǐ,zīkuānglěishìguà詿shījiékuāhuīchéngquánzhūshēnhuàdàngòuguǐxúnxiōngzhèngchóuchàxiánggāichábìngèrtiǎotóngluòhěnhuǎnghuìmíngtǐngwēixiàoyán訿shìjièzhìbèigàoqiàoyòuhuìkuángshuōsòngānrènchánéhuɑjìngkēnglǎngqīnshuàshuōēixiànxiàozhènchùjiànhuàqǐngnuòzhūzhuózōufěishěnlùnwěishuídiào調chǎnzhūnsuìliàngtányínbiǎo

以上是 偏旁部首的所有汉字。

注:以上汉字按笔画数排序。