新华字典 > 部首查字 > 貝部首的汉字

貝部首的汉字

貝部首的汉字-貝偏旁的字(共127个)

bèizhēnyuányí,yìgòngcáidàibiǎnpínhuòfànguànèrhángwánzhìèrshìtiēguìmǎikuàngdàimào貿zhùfèichípiǎnshèngzhìjiǎzéihuìlìngāigāijiǎojiànpiánzāngbīnzhènqiúshēbīnchuànshēyīngjùnzāngdǎnxiánmàishǎnggēngcóngzhànglàilàijiànzhōupéizhìchēncóngsuìtiǎnlàifèngbǎochǔnjìnxiōngzāigòuzhuìsàizhuàncàngshèngbàizhìchěnliáo賿wàndànyànyūnzànzèngbiāowànyíngshàngànjìnxiánzāngyànshúshǎngxuàngànlòngzāng

以上是 偏旁部首的所有汉字。

注:以上汉字按笔画数排序。