新华字典 > 部首查字 > 虫部首的汉字

虫部首的汉字

虫部首的汉字-虫偏旁的字(共463个)

chóng,huǐqiúshīuudīngqiúdiāochàihá,xiāhónghuǐ,huīmā,mǎ,màméngshísuīxiǎngshéhánjuézhébàng,bèngcánchīdǒugōngháojièruìwénxiǎnyǐnzhòngfāngfénqiānránwángwényuèfénhuíchǐèhángjūnjuéqíntóngyuányuèdànchēnggǔ,gūhānqū,jūlíngpíngqiūránshé,yíyóuyòuzhàzhùbàodàiyíngbǐngdiāoxiánchíbiégǒutúntiězházhāngé,háhuíjiájiāokuòmánmóunáoqióngtíngwǎngyányángzhézhìzhūhuíē,bìshéqièqióngdànguǐjiélièpíngxiánchúfēngé,yǐjiéxiāo,shāoshènshǔtuìzhé,zhēyǒnghuíbèichēdiànhàntuìyǒuqiāngyuānxiǎnjiálángmángjièqiúyǎngruìshènxíngxuánchánfěi,fēiguōguǒzhà,làlángliǎngměngqīngquántiáowānyíngzhībàngwǎngcánjùnkūn

以上是 偏旁部首的所有汉字。

注:以上汉字按笔画数排序。