新华字典 > 部首查字 > 心部首的汉字

心部首的汉字

心部首的汉字-心偏旁的字(共171个)

xīnrénrěntǎntè,tuīwàngzhìrényīngfèn忿niànsǒngtàizhōngcōngmǐnyongdàiduìsāi,sītānyuànzěnzǒngcōngshùyóué,ě,wù,wūēnhuìjiákěnkǒngnènliànshùyàngchǐhàohuìqiūhuànnínquèxuányǒngyōucōngèzhébèihuìchénghuòèyǒngyuānguànsuǒzhānzǒngchóugǎn,hànmǐnqiānxiǎngàichǔnbèimàohǔnyīnyuànquèyǒngtàixùnzhěngbiēchōnghānhuìmǐnwèiyōuqìngquèsǒngchìjiùtòngpíngyìnzhízhīduìyìnxiànyìnbèijǐngjuéláoqióngpíngmàomènqínyīngkěnyānduìmènchìkuàngguōchéngxuánliànnǎnzhuàng,gànggànggàng

以上是 偏旁部首的所有汉字。

注:以上汉字按笔画数排序。